Proje Önerilerine Etik Kurul Onay Belgesi Eklenmesi

     Birimimize sunulan proje önerilerinde; insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel yada diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun OMÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/OMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu/OMÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan, Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin projelerin son başvuru tarihine kadar Proje Yönetimi Ofisi BAP Otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

Etik Kurul Onay Belgesinin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir:

- Proje yürütücüsünün adına olmalı

- Belgede yer alan proje başlığı ile proje önerisinde belirtilen proje başlığı aynı olmalı

- Belgenin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası olmalı

- Ön koşulsuz olmalı (hayvan temini ile ilgili koşullar bu kapsam dışındadır)

- İlgili etik kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu ve üyelerin imzalarını içeriyor olmalı

- Proje ekibinde ilgili etik kurulüyesi/üyelerinin bulunması durumunda, bu tür üye/üyelerin toplantı sırasında projenin tartışmalarına katılmamış olmaları (belgede sözkonusu üye/üyelerin bu projenin tartışılmasına katılmadığını belirten bir ibare olmalı ve imzası bulunmamalı),

- Onay tarihi proje son başvuru tarihi itibarıyla 1 (bir) yılı aşmamış olmalı

-Hayvan Deneyleri Etik Kurul onay belgesi ilgili mevzuat kapsamında onaylanmış olmalı

Etik Kurul Onay Belgesinin yukarıda belirtilen nitelikleri taşımaması, gerekli olduğu halde başvuruya eklenmemiş olması veya başvuru formunda gerekli olmadığı belirtildiği halde ilgili komisyon tarafından yapılan incelemede gerekli olduğunun anlaşılması durumunda proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAP İdari Birimi