proje türleri

Kod Proje Türleri
   
1901

  OMÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı projeleri
Öğretim üyelerinin OMÜ içinden veya dışından araştırmacılarla birlikte veya tek başlarına hazırladıkları bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren kişisel veya disiplinler arası projelerdir.
 

  Devamı >>
1902

   OMÜ Kariyer Programı projeleri
Doktorasını başka bir üniversitede tamamlamış ve otuz beş yaşını doldurmamış, OMÜ Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme projelerini kapsayan kariyer programıdır. 
 

  Devamı >>
1903

   OMÜ Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı projeleri
OMÜ öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları projelerdir. Öncelikli projelerdir. >>>>
 

  Devamı >>
1904

   OMÜ-Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı projeleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.
 

  Devamı >>
1905

   OMÜ Benzer Destek projeleri
OMÜ bütçesi dışından, ulusal veya uluslararası kaynaklardan, araştırma projesi bazında kaynak getiren öğretim üyelerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi kaynaklarından ek destek sağlanan projelerdir.
 

  Devamı >>
1906

   OMÜ Altyapı Destekleme Programı projeleri
Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya anabilim dalı başkanlıkları tarafından dekanlıkların, yüksekokulların veya enstitülerin müdürlerinin onayı ile ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.
 

  Devamı >>
1907

   OMÜ Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı projeleri
OMÜ öğretim üyelerinin verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla veya üniversitede yürütülen araştırmaların ve araştırma projelerinin kalitesini artırmak amacıyla hazırladıkları projelerdir. Ayrıca OMÜ öğretim elemanlarının bilimsel niteliklerini artırmaya yönelik projeler de bu kapsamdadır.
 

  Devamı >>
1908

   Ulusal ve Uluslararası Kaynaklı projeler
Desteği Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP kaynaklarından sağlanmayan, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından kısmen veya tümüyle desteklenen ve idari, mali, sekreterya hizmetlerinin proje Yönetimi Ofisi tarafından yürütülmesi uygun olan projelerdir.
 

  Devamı >>
1909

   OMÜ Danışmanlık ve Eğitici projeleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensubu tam zamanlı öğretim üyelerinin başka kurum ve kuruluşlara mevcut bilgi ve birikimlerini, konuyla ilgili değerlendirme raporu, danışmanlık, eğitim faaliyeti, kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel vb. kapsamında aktardıkları türden projelerdir.
 

  Devamı >>
1910

   OMÜ-SUVAM Dış Kaynaklı Araştırma projeleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin, OMÜ dışı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve OMÜ-SUVAM’da gerçekleştirilen projelerdir.
 

  Devamı >>  
Bilimsel Destek Projeleri

 

Kod Proje Türleri
   
1921

   Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı     Projesi

Yurt dışında gerçekleştirilecek, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılacak öğretim elemanlarına verilen destektir.
 

  Devamı >>
1922

   Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi

Öğretim elemanlarının alanları ile ilgili yurt dışındaki bir merkezde bilimsel çalışma veya incelemelerde bulunmak amacıyla en fazla altı aya kadar olan yurt dışına gidişleri için maddi destek verilir. Üç aydan daha uzun süreli yurt dışı deneyimi bulunmayan öğretim elemanlarına öncelik verilir.

  Devamı >>
1923

   Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bilimsel etkinlik düzenleyecek öğretim üyelerine verilen destek programıdır.
 

  Devamı >>
1927

   Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Donanım Desteği Programı Projesi

Öğretim üyelerinin bilimsel ve akademik faaliyetlerinde kullanmak üzere tahsis edilmiş bilgisayarlarının güncel teknolojik donanıma sahip yenileri ile değiştirilmesi amacıyla bilgisayar desteği (donanım desteği) veya akademik gelişimi desteklemek amacıyla kitap, eğitim CD’si, dergi aboneliği vb. (kitap desteği) desteği içeren programdır.
 

                   Devamı >>