Proje Önerilerine Etik Kurul Onay Belgesi Eklenmesi

     Birimimize sunulan proje önerilerinde; insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel yada diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun OMÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/OMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu/OMÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan, Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin projelerin son başvuru tarihine kadar Proje Yönetimi Ofisi BAP Otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir.